Katalikių moterų draugija Salantuose

Fotografas B. Gluškovas. Nuotrauka iš P. Vaniuchino archyvo.1932 m. Darbėnų vikaras kun. Stanislovas Jocas (1899 - 1967) paskiriamas dirbi vikaru į Salantus. Per pusę metų Salantų parapijoje įkūrė Šv. Vincento Pauliečio draugiją, vaikų Angelo Sargo būrį, išplėtė pavasarininkų kuopos veiklą. Dėjo pastangas įsteigti Lietuvos katalikų moterų draugijos Salantų skyrių. Pati draugija Lietuvoje veikti pradėjo 1908 m., o jos tikslas buvo suvienyti lietuves katalikes moteris bendram kultūros, visuomeniniam darbui, kelti jų ekonominę gerovę ir spręsti moterų klausimą pagal Katalikų Bažnyčios mokslą. Draugija rengdavo suvažiavimus, kongresus, susirinkimus, kursus. Moterys katalikės sėkmingai veikė įvairiose srityse: socialinėje, moterų teisių, švietimo, kultūros.

Kun. S. Jocui išvykus iš Salantų su draugijos skyriumi pradėjo dirbti vikaras kun. Stanislovas Vaitelis (1906 - 1990) ir tuometinis parapijos klebonas kun. Stanislovas Mažeika (1893 - 1960).

1935 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos katalikų moterų draugijos Salantų skyrius šventė šventę. Šventė prasidėjo draugijos vėliavos pašventinimu ir pamaldomis bažnyčioje, per kurias visos narės priėmė šv. Komuniją. Po pamaldų klebonas S. Mažeika pasakė gražų pamokslą ragindamas burtis po Tiesos ir Meilės vėliava. Po pietų, klebonijos sode, įvyko iškilmingas posėdis, o vėliau buvo parodytas vaidinimas "Šv. Elžbieta".  Šventėje dalyvavo virš tūkstančio žmonių.

1940 m. vasario 20 d. įvyko visuotinis draugijos susirinkimas, kuriame buvo išrinkta nauja organizacijos valdyba. Pirmininke tapo Monika Brasienė, vicepirmininke - Petronėlė Venckienė, sekretorė – Magdalena Simaitytė, kasininkė Bronė Stanienė ir valdybos narė bei reikalų vedėja buvo išrinkta Julija Judickienė. Be to buvo sudarytas švietimo propagandai skleisti komitetas į kurį įėjo: Strakšienė, Z. Narmontienė, S. Lubienė, O. Valinskienė, O. Montvilienė ir Bertašienė. Draugijos skyriaus dvasios vadovu buvo kun. Antanas Balčiūnas (1904 – 1974).